Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kasztelańska, Orkana w Radomiu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kasztelańskiej, Orkana w Radomiu

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Radomia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia informujemy o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kasztelańskiej, Orkana w Radomiu

Wcześniejsze etapy postępowania:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kasztelańskiej, Orkana w Radomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem wyłożenia jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kasztelańskiej, Orkana w Radomiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie potrwa od 20 czerwca do 18 lipca 2016 r. (w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, IV p. w dni robocze od godz. 9:00 – 15:00) w tym:

  • dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami – 21 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej pok. nr 114 Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

Formy wyłożenia konsultacji:

  • w formie papierowej– uwagi do ww. projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30 w terminie do 1 sierpnia 2016r.
  • w formie elektronicznej– opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu
Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl