Aktualności

Zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Programu Rozwoju Terenów Zieleni
10 sty 2023

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. w godzinach 17.00 do 19.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15

Konsultacje mają na celu zaznajomienie mieszkańców z założeniami programu oraz zebranie opinii i uwag radomian. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta – zarówno użytkownicy terenów zielonych, jak i osoby aktywnie działające na rzecz ochrony przyrody i jej rozwoju w mieście.

Prace nad założeniami programu rozpoczęły się w 2020 roku. Toczyły się one przy udziale mieszkańców, którzy na prośbę Urzędu Miejskiego zgłaszali pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych oraz wskazywali nowe miejsca, które mogłyby być wykorzystanie jako tereny zieleni urządzonej. Projekt planu uwzględnia m.in. zwiększenie ilości terenów zieleni i ich dostępności, poprawę jakości i trwałości istniejących aranżacji zieleni urządzonej, poprawę estetyki miasta, zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych oraz niekorzystnych czynników, w tym hałasu, zanieczyszczeń czy wysp ciepła, a także zwiększanie retencji poprzez elementy błękitno-zielonej infrastruktury. Wszystkie te działania mają na celu m.in. poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji – warunków życia w mieście. Kolejnym ważnym działaniem, które zostało uwzględnione w projekcie programu jest dbanie o bioróżnorodność poprzez przywracanie elementów dzikiej przyrody oraz aktywnych ekologicznie miejsc.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 stycznia 2023 r.

Uwagi do przedstawionego projektu można zgłaszać wypełniając formularz, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@umradom.pl lub złożyć w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
• Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 15.