Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy GMR z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok
12 paź 2022

Zapraszamy na dyżur konsultacyjny w dniu 14 października 2022 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów ul. Rynek 15 (sala 1.06) oraz do zgłaszania propozycji konkretnych zapisów i rozwiązań, które warto w nim uwzględnić.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje powinny dotyczyć konkretnych zapisów zawartych w projekcie lub uwag o charakterze ogólnym. Wszelkie uwagi zostaną przeanalizowane przez wydziały merytoryczne urzędu, a sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostaną uznane za właściwe, uwzględnione w dokumencie.

Roczny program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który określa jakie elementy musi zawierać dokument. Dlatego w programie nie mogą być powtarzane i zmieniane zapisy, znajdujące się w aktach wyższego rzędu, a jego zapisy muszą być spójne z obowiązującym prawem.

Dyżur konsultacyjny w dniu 14 października 2022 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów ul. Rynek 15 (sala 1.06), odbędzie się z udziałem przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi, Centrum Organizacji Pozarządowych i Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. W tym czasie będzie możliwość bezpośredniego skonsultowania projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz projektu „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok”.