Aktualności

Rozpoczęła się 4. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
22 lis 2022

Do wydania jest 25 mln zł. Projekty można zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

Kto może zgłosić projekt?
Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Ile projektów można zgłosić?
Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić lub złożyć swój podpis pod dowolną liczbą projektów.

Ilu może być autorów projektów?
Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób. W przypadku, kiedy projekt ma kilku pomysłodawców, należy wskazać jedną osobę do kontaktu.

Jakie projekty można zgłaszać?
Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200.000 zł brutto. Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej (link do mapy podregionów: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/mapa-podregionow,59). W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 20 mln zł.
Podział środków na podregiony:

 • podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł;
 • podregion siedlecki: 2 668 000 zł;
 • podregion radomski: 2 605 000 zł;
 • podregion żyrardowski: 2 275 000 zł;
 • podregion płocki: 1 943 000 zł;
 • podregion ciechanowski: 2 665 000 zł;
 • podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł;
 • podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł;
 • Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł.

Jakie warunki musi spełnić projekt?
Projekt składany do BOM musi:

 • mieścić się w zakresie zadań o charakterze wojewódzkim, określonych ustawami, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 • być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktami prawa miejscowego oraz aktami prawa innymi niż akty prawa miejscowego uchwalonymi przez organy województwa mazowieckiego, w tym aktami określającymi strategię rozwoju województwa mazowieckiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;
 • być zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, jeżeli projekt jest projektem inwestycyjnym;
 • być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa;
 • być poparty podpisami minimum 50 mieszkańców województwa w formie listy poparcia załączonej do formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na stronie: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/zglaszanie-projektow,33