Wysokość Budżetu Obywatelskiego 2024 – 7 458 764,34 zł

Środki Budżetu Obywatelskiego 2024 zostają podzielone na trzy kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy:
1) Projekty o szacunkowej wartości do 100 000 zł włącznie – 1 491 752,87 zł,
2) projekty o szacunkowej wartości od powyżej 100 000 zł do 600 000 zł włącznie – 2 237 629,30 zł,
3) projekty o szacunkowej wartości powyżej 600 000 zł – 3 729 382,17 zł.

Harmonogram
Zgłaszanie projektów będzie możliwe od 14 do 30 kwietnia 2023 r.
Głosowanie na projekty w terminie od 7 do 27 sierpnia 2023 r.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą spełniać następujące wymogi formalne:

1) zgłoszenie na odpowiednim formularzu, z wypełnionymi polami oznaczonymi jako wymagane,

2) formularz zawiera uzupełnioną listę poparcia, zawierającą podpisy co najmniej 3 mieszkańców Radomia, innych niż wnioskodawca, popierających dany projekt,

3) złożenie w terminie określonym w harmonogramie,

4) złożenie w wyznaczonych punktach konsultacyjnych bądź przez stronę internetową poświęconą radomskim konsultacjom społecznym,

5) zadeklarowany koszt realizacji projektu, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, nie przekracza 25% wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski,

6) zgodność założeń z wymogami ogólnodostępności projektu,

7) do projektu zlokalizowanego na terenie zamkniętym, bądź spełniającego podstawową misję podmiotu wskazanego jako realizujący zadanie, załączono zgodę na udostępnianie obiektu,

8) projekt zawiera określoną lokalizację (nr działki, adres) lub wskazanie lokalizacji na mapie.

W przypadku braków formalnych projektu wnioskodawca projektu musi je uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o rodzaju i ilości braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków przez wnioskodawcę podtrzymuje negatywną ocenę formalną projektu.

Stałe punkty konsultacyjne:
• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15 (Kamienica Deskurów).