Plany Miejscowe

Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy, którego pełna nazwa brzmi: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jest aktem prawa miejscowego, a zatem prawem obowiązującym na obszarze miasta Radomia. Jest uchwalany przez Radę Miejską w Radomiu i reguluje jak można zagospodarować teren, co można zbudować (a czego nie można) w obszarze tego fragmentu miasta, którego plan ten dotyczy. Plan miejscowy reguluje sprawy związane z budową i przebudową domów, ulic, placów, infrastruktury technicznej oraz urządzeniem parków i skwerów. Plan miejscowy zawiera ustalenia (i tylko te ustalenia) wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z czego składa się plan miejscowy?

Plan miejscowy składa się z dwóch części : tekstu planu stanowiącego treść uchwały Rady Miejskiej w Radomiu, oraz rysunku planu, który jest załącznikiem do uchwały i ilustracją do tekstu. Obie części są połączone i wzajemnie się uzupełniają. Tekst i rysunek są uchwalane przez Radę Miejską w Radomiu i publikowane w dzienniku urzędowym województwa.

Gdzie i kiedy można zobaczyć projekt planu?

Projekt planu można obejrzeć podczas ustalonego przez Prezydenta terminu wyłożenia planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planu, gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania bezpośrednio od projektantów planu i urzędników prowadzących procedurę. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu trwa zwykle 21 dni. Projekt planu jest prezentowany podczas uchwalania na posiedzeniu Rady Miejskiej w Radomiu.

Co to jest Studium Radomia?

Studium, którego pełna nazwa brzmi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom jest dokumentem strategicznym określającym politykę przestrzenną całego obszaru Radomia.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ma charakter ogólny. Stanowi punkt wyjścia do sporządzania planów miejscowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe nie mogą naruszać ustaleń Studium.

ARCHIWUM