Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Przedmiotem projektu jest modernizacja ciągów pieszych w ulicy Miłej w Radomiu od skrzyżowania z ul. Kusocińskiego do końca w kierunku północnym wraz z budową nowych zatok postojowych po obydwu stronach jezdni. Ulica Miła w północnej części osiedla XV-Lecia PRL jest nieremontowana od początku swojego istnienia w obecnym kształcie. Elementy infrastruktury drogowej w tym miejscu są mocno wyeksploatowane. Chodniki częściowo wykonane z płyt betonowych, a częściowo z asfaltu są nierówne i posiadają ubytki nawierzchni. Krawężniki jezdni uległy silnej erozji, w niektórych miejscach praktycznie nic po nich nie postało. Ze względu na brak dostatecznej ilości miejsc postojowych dla pojazdów mieszkańców okolicznych bloków, po obydwu stronach jezdni, na całej długości odcinka, parkują samochody rozjeżdżając krawężniki i trawniki. W ramach projektu wyremontowane byłyby chodniki, istniejące zatoki postojowe przy ulicy Miłej. Dodatkowo należy zmodernizować obecny kształt pasów zieleni pomiędzy jezdnią i chodnikami po obydwu stronach drogi. Pasy zieleni są na tyle szerokie, że można poszerzyć jezdnię po obydwu stronach o nowe zatoki z miejscami postojowymi (sugerowane jest wykonanie zatok przystosowanych do parkowania skośnego, które pozwalają na pomieszczenie większej ilości pojazdów i dobrze funkcjonują z jednokierunkową organizacją ruchu). Realizacja projektu wymagać będzie wycięcia istniejącego drzewostanu wzdłuż jezdni, jednak po takiej rozbudowie wciąż pozostanie dostateczna szerokość pasa drogowego, aby zorganizować pasy zieleni z nowymi nasadzeniami (dodatkowo można nieco zwęzić szerokie chodniki). Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoli odbudować schludny wygląd ulicy Miłej i jednocześnie rozszerzy funkcjonalność infrastruktury bez większego uszczerbku dla istniejących terenów zielonych

Lokalizacja
Radom; osiedle XV-Lecia PRL; ul. Miła na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Sowińskiego
Uzasadnienie
 
Załączniki