Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-18
Opis

Projekt przewiduje utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej przy grodzisku Piotrówka.

W okolicach Piotrówki znajduje się wczesnośredniowieczny zespół osadniczy składający się z grodziska oraz wieńca otaczających go osad. Jest on unikalny ponieważ w żadnym z polskich miast, nie zachował się w samym jego centrum tak duży, niezabudowany teren, stanowiący rejon najstarszego osadnictwa. Dzięki temu, pozostałości archeologiczne wszystkich elementów wczesnośredniowiecznej aglomeracji zachowały się w bardzo dobrym stanie. Wykopaliska na Piotrówce z lat 2009–2013 dostarczyły danych zmieniających dotychczasowe opinie na temat wyglądu grodu radomskiego we wczesnym średniowieczu – jego zabudowy, zagospodarowania przestrzeni wewnątrz wałów i codziennego życia mieszkańców. Zarówno chronologia, technika konstrukcji wałów, jak i organizacja zabudowy wskazują, że budowa grodu związana była z tworzeniem struktury administracyjnej i narodzinami monarchii wczesnopiastowskiej. Nie można pozwolić na to, aby teren będący kolebką Radomia, a jednocześnie związany z początkami polskiego państwa pozostawał obszarem zaniedbanym i zapomnianym. Utworzenie ścieżki edukacyjnej pozwoli wykorzystać ostatnie badania naukowe, spopularyzować ich wyniki wśród lokalnej społeczności i przywrócić świadomość znaczenia Piotrówki i doliny Mlecznej dla historii Radomia. Poprzez przekazanie mieszkańcom wiedzy o początkach Radomia umocnione zostaną więzi łączące ich z miastem. Dzięki niej poszerzone zostaną dostępne dla wszystkich tereny rekreacji i wypoczynku. Ścieżka edukacyjne posłuży jednocześnie promocji nowego wizerunku miasta oraz będzie przyciągać turystów.

2. Rozwiązanie techniczne.

Wprowadzeniem do ścieżki edukacyjnej powinny być plansze ukazujące dojście do niej, przebieg i poszczególne elementy.

1.            Ścieżka edukacyjna może prowadzić od Piotrówki, przez teren dawnej osady podgrodowej nad Mleczną i umożliwić przekroczenie tej rzeki przez most. Przy grodzisku, obok istniejących dziś schodów można umiejscowić niskie plansze edukacyjne ukazujące:

a)      Dolinę Mlecznej w kontekście rozwoju Radomia od VIII po XIV wiek;

b)      Gród radomski w okresie świetności X-XIII wiek;

c)      Grodzisko po likwidacji wałów, w szczególności XVI–XXI wiek i ostatnie prace archeologiczne.

Kolejne plansze mogły by  znaleźć się nad Mleczną na miejscu osady oraz za rzeką, bliżej Zamłynia w miejscu odnalezienia studni z 888 r.

Proponowane elementy ścieżki edukacyjnej:

a) Miejsca do wypoczynku i edukacji grup zorganizowanych z ławkami

b) Miejsca do organizacji warsztatów archeologicznych (obok miejsc wypoczynku).

d) Elementy infrastruktury komunikacyjnej charakterem nawiązujące do rozwiązań średniowiecznych.

e) Aplikacje multimedialne do pobrania przy planszach ukazujące przemiany osadnicze na Piotrówce i jej okolicach oraz dokonane tam odkrycia archeologiczne.

f) teren ścieżki powinien być oświetlony objęty monitoringiem i w miarę możliwości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU 800 000 zł

Ostateczna koncepcja powinna być wypracowana przy udziale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i być zgodna z planami dotyczącymi tego terenu.

Lokalizacja
Stare Miasto - dolina Mlecznej
Uzasadnienie
 
Załączniki