Projekty zaakceptowane

Data zgłoszenia
2018-05-17
Opis
 1. Program projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW  kierowany jest do młodzieży z klas V-VI oraz VII-VII wszystkich szkół podstawowych Radomia. Finał projektu realizowany będzie podczas zawodów lekkoatletycznych. Szczegóły określa REGULAMIN PROJEKTU SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW  (załączniki nr 1)
 2. Celem projektu jest: - popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej, zachęcanie jej do uprawiania lekkiej atletyki, zagospodarowanie ich czasu wolnego, - wyłonienie najbardziej uzdolnionej młodzieży, która trafi do dalszego szkolenia w klubach lekkoatletycznych Radomia (cel naborowo-selekcyjny), -racjonalne wykorzystanie nowoczesnej bazy lekkoatletycznej miasta Radomia do organizacji imprez i szkolenia specjalistycznego.
 3. Etapy realizacji projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW :

a)      Przesłanie regulaminu do wszystkich szkół podstawowych miasta Radomia (wrzesień 2018); b) opracowanie i realizacja przez wszystkie szkoły podstawowe poszerzonego programu nauczania wychowania fizycznego w zakresie lekkiej atletyki w klasach V-VI oraz VI-VII (wrzesień 2018) , c) zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych w celu ustalenia reprezentacji na eliminacje i finały międzyszkolne w czerwcu 2019 (maj 2019), d) zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji i finałów międzyszkolnych (czerwiec 2019), e) ustalenie listy zawodników  do dalszego szkolenia i przekazanie jej do klubów Radomia, f) zorganizowanie wakacyjnego obozu lekkoatletycznego dla 30 osób

UZASADNIENIE – TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Regulamin projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW będzie przedstawiony dyrektorom szkół na naradzie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019. We wrześniu 2018 roku Rady Pedagogiczne szkół zatwierdzą program realizacji tego przedsięwzięcia (poszerzony program nauczania wychowania fizycznego w klasach V-VI oraz VII-VIII w zakresie lekkiej atletyki, organizacji eliminacji szkolnych, ustalenie reprezentacji na zawody finałowe w czerwcu 2019).
 2. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu zapewni udział reprezentacji wszystkich szkół podstawowych w eliminacjach i finałach (czerwiec 2019)
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu zapewni stadion, szatnie, nagłośnienie, sprzęt i urządzenia do organizacji zawodów w czerwcu 2019 roku.
 4. Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki przygotuje i przeprowadzi zawody w czerwcu 2019 (prześle Regulamin projektu SZUKAMY LEKKOATLETYCZNYCH TALENTÓW  do wszystkich szkół podstawowych w Radomiu, opracuje program minutowy eliminacji i finału, zabezpieczy sędziów, opiekę medyczną, obsługę techniczną, spikerów, puchary dla zwycięzców, nagrody dla szkół i najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego).
 5. ROZLA zorganizuje wakacyjny obóz lekkoatletyczny w lipcu lub sierpniu 2019  dla 30 najlepszych uczniów wyłonionych podczas zawodów finałowych (Ad 4 i 5 – Załącznik nr 2).
 6. Patronat medialny nad realizacją projektu sprawować będą lokalne media (telewizja, radio, prasa, portale internetowe).
 7. W realizację projektu włączy się całe środowisko lekkoatletyczne Radomia (działacze, trenerzy zawodnicy, sędziowie, nauczyciele wychowania fizycznego, wolontariusze).
 8. Całoroczny projekt (realizacja programu i eliminacje szkolne) obejmie uczniów klas V-VI oraz VII-VIII wszystkich szkół podstawowych w Radomiu. Natomiast e eliminacjach i finałach międzyszkolnych w czerwcu 2019 roku wystartuje około 2000 uczniów.

OGÓLNY KOSZT REALIZACJI PROGRAMU OKOŁO 60 000 ZŁOTYCH.

Koszt projektu: do 100 000 zł.

Lokalizacja
Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki ul. Narutowicza 9
Uzasadnienie
 
Załączniki