Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030.

 

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia (ze zmianami) oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, zarządza się co następuje:

 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Radomia, dotyczących projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030.

 

Konsultacje społeczne potrwają 20.10.2020 r.  do 10.11.2020 r.

 

 

 Projekt dokumentu dostępny jest również:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

- w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje społeczne:

·         Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1

·         Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 19 Urzędu Miejskiego 

·         Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53

·         Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

 

 

 

Zasięg ogólnomiejski - uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

- elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą e-mailową: konsultacje@umradom.pl,

- w formie papierowej (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia); miejsca, w których można złożyć wypełniony formularz:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1 – po zgłoszeniu Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu do budynku

- Biuro Obsługi Mieszkańca – złożenie wypełnionego formularza w urnie przy wejściu do Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53, - po zgłoszeniu Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu do budynku

 - Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

- ustnie do protokołu (osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. Nr 19 Urzędu Miejskiego w Radomiu, w godz.  7:30-15:30 po umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 36 20 683).

- podczas spotkania z mieszkańcami 5.11.2020 r. godz. 16:00 Urząd Miejski w Radomiu (sala 114)

- w terminie od dnia 20.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r.

- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),

- Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

 

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przedstawi na 30 dni od daty publikacji sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych, listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, które zostaną wzięte pod uwagę przy realizacji zadania poddanego niniejszym konsultacjom.