Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji parku im. J. Ruzika

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i sugestii mieszkańców dotyczących rewitalizacji parku im. J. Ruzika.

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

Konsultacje społeczne trwały od dnia 17.09.2020 r. do 01.10.2020 r.

 

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii mieszkańców dotyczących rewitalizacji parku im. J. Ruzika

 

 

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i wniosków na pobranym ze strony www.konsultacje.radom.pl formularzu i przesłanie na adres: konsultacje@umradom.pl,

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, dostępnego w korytarzu przy wejściu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30 i złożenie go w znajdującej się tam urnie.

c) dopuszcza się organizację mobilnych punktów konsultacyjnych:

- w dniu 19.09.2020 r. godz. 11:00- 14:00 na ul. Kwiatkowskiego przy przejściu dla pieszych

- w dniu 24.09.2020 r. godz. 16:00- 18:00 róg ul. Kwiatkowskiego z ul. Zagłoby

 

Informacja o mobilnych punktach konsultacyjnych potwierdzona zostanie w aktualnościach na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

- Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu (zakres merytoryczny).

- Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).