Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przebudowy ul. 25 Czerwca w Radomiu.

Konsultacje Społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przebudowy ul. 25 Czerwca w Radomiu.

 

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przebudowy ul. 25 Czerwca w Radomiu.

 

Konsultacje społeczne trwały od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

 

 

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

 

  

 

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

- w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i wniosków na pobranym ze strony www.konsultacje.radom.pl formularzu (załącznik nr 1 do Zarządzenia) i przesłanie na adres: konsultacje@umradom.pl,

- w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 1 do Zarządzenia), dostępnego w korytarzu przy wejściu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30 i złożenie go w znajdującej się tam urnie.

 

Dopuszcza się organizację mobilnych punktów konsultacyjnych przy ul. 25 Czerwca:

- 08.08.2020 godz. 16:00-18:00 – skrzyżowanie ul. Żeromskiego/25 Czerwca

- 18.08.2020 godz. 16:00-18:00 – park im. T. Kościuszki w pobliżu ul. 25 Czerwca

Informacja o mobilnych punktach konsultacyjnych udostępniona zostanie w aktualnościach na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl.

 

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji:

- Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu (zakres merytoryczny).

- Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

 

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

- na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl