Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.

 

 

Konsultacje prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

 

 

  

 

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od 3 sierpnia 2020 r. do dnia 23 sierpnia 2020 r.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.

 

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka” przedstawia mapa.