Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i uwag do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.

Konsultacje społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i uwag do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.

Prowadzone na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1124 z późniejszymi zmianami), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasadi trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

 

 

    

    

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Radomia.

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 14 kwietnia 2020 r do dnia 29 maja 2020 r.

 

Zasięg terytorialny ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i uwag na dostępnym na stronie internetowej: www.konsultacje.radom.pl formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, na adres: konsultacje@umradom.pl,

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz złożenie go w urnie umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30.

 

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

a) Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),

b) Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji: Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji: