Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński w Radomiu – etap II.

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/ Struga/ Focha/ Plac Jagielloński w Radomiu – etap II.

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

    

    

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński w Radomiu – etap II.

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Konsultacje mają charakter ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl, mpu@mpu.radom.pl oraz w formie ankiety na stronie www.mpu.radom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

·         Biuro Rady Miejskiej, Rynek 1,

·         Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

·         Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

c)      spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:

·         13.12.2019 r. godz. 13:00 - 15:00 - podczas Kiermaszu Świątecznego na placu Corazziego,

·         14.12.2019 r. godz. 11:30 - 13:00 –skwer w obrębie ulic Kelles-Krauza/ Struga/ Focha/ Placu Jagiellońskiego w Radomiu,

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

·         Miejska Pracownia Urbanistyczna (zakres merytoryczny),

·         Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).