Konsultacje społeczne w celu zebrania propozycji i uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2021.

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. 

 

    

    

    

 

Celem konsultacji jest zebranie propozycji i uwag mieszkańców miasta Radomia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2021. 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 20.11.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

 

 

Zasięg terytorialny ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji: 

* w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji i uwag na adres: konsultacje@umradom.pl (poprzez uzupełnienie formularza); 

* w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje (od poniedziałku do piątku):

 - Biuro Rady Miejskiej w Radomiu ul. Rynek 1 w godzinach od 7:30 – 15:30,

 - Biuro Obsługi Mieszkańca w Radomiu ul. Kilińskiego 30 w godzinach od 7:30 – 16:30,

 - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 104) ul. Żeromskiego 53 w godzinach od 7:30 – 15:30,

 - Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Struga 1 w godzinach od 7:30 – 19:00.

·  podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z radomskimi organizacjami pozarządowymi w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 w dniu 22.11.2019 r. w godz. od 10:00 – 12:00

·       podczas szkolenia dot. Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami miasta Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala konferencyjna nr 114 w dniu 05.12.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30 

·     podczas warsztatów ewaluacyjnych poświęconych procedurom konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 sala konferencyjna nr 114 w dniu 26.11.2019 r. w godz. od 16:30 – 18:30.

* dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami na terenie miasta Radomia (informacja na stronie internetowej konsultacje@umradom.pl);

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny i merytoryczny).  Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) , tel. 48 36 20 279 /363/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl.