Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

 

 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia

z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.); Uchwały Nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia,dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 15.10.2019 r. do dnia 31.10.2019r.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie wypełnionego formularza na adres: cop@umradom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

·         Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,

·         Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

·         Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

c)      w formie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miasta Radomia, w siedzibie Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Kancelarii Prezydenta, przy ul. A. Struga 1 w Radomiu, zgodnie z harmonogramem:

·         spotkanie w dniu 16.10.2019, w godzinach 14.00 – 15.30,

·         spotkanie w dniu 21.10.2019 w godzinach 17.00 – 19.00,

·         spotkanie w dniu 25.10.2019 w godzinach 17.00 – 19.00.

d)      w formie posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 29.10.2019, w godzinach 14.00-15.30, w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. A. Struga 1.

 

Forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

b)      na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

c)      na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.