Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”.

Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia dokumentu

„Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących wprowadzenia dokumentu „Radom 2030 – Strategia dalszego rozwoju”

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 18.10.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

 

Konsultacje o zasięgu ogólnomiejskim – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i wniosków na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

·         Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,

·         Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

·         Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

·         Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

c)      spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:

·         24.10.2019 r. godz. 10:00 - spotkanie branżowe z instytucjami podległymi Gminie Miasta Radomia oraz z nią współpracującymi – sala konferencyjna (pok. 114) Urząd Miejski w Radomiu

·         09.11.2019 r. godz. 11:00-13:00 – Plac Jagielloński

·         16.11.2019 r. godz. 11:00-13:00 – Plac Konstytucji 3 Maja

·         20.11.2019 r. godz. 16:00-18:00 - Plac Konstytucji 3 Maja

·         09.12.2019 r. – od godz. 16:00 – otwarte warsztaty dla mieszkańców Radomia oraz NGO - sala konferencyjna (pok. 114) Urząd Miejski w Radomiu

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

a)      Wydział Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),

b)      Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

 

Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

b)      na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

c)      na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl

 

Jednostka organizacyjna wnioskująca o przeprowadzenie konsultacji społecznych przedstawi na 30 dni od daty publikacji sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych, listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, które zostaną wzięte pod uwagę przy realizacji zadania poddanego niniejszym konsultacjom.