Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia w mieście „Programu Wsparcia Radomskich Działkowców”.

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących wprowadzenia w mieście „Programu Wsparcia Radomskich Działkowców”.

 

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.poz. 506) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 
   

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących wprowadzenia w mieście „Programu Wsparcia Radomskich Działkowców”.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 19.08.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

 

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)  w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)  w formie papierowej poprzez odpowiedź na pytania zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1

c) dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami na terenach ogródków działkowych (informacja na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl).

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 

a) Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),

b) Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

 

Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta  i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

c) na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl