Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013 -2025”.

 

Konsultacje Społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania uwag i wniosków do projektu aktualizacji dokumentu

pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013 -2025”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 10 ust.1, art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), art. 80 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.), §4 ust 7 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 268/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27.02.2019 r. oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia zarządza się co następuje:

 

 

 

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag do projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013 - 2025”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Aktualizacja polega na dodaniu rozdziału – Rozdział 10a. „Określenie linii komunikacyjnych na których eksploatowane będą pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym” do Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013-2025

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 17.05 do 07.06.2019r.


 

Zasięg ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)      w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,

b)      w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do  Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9;

- Biuro Obsługi Mieszkańca w Radomiu, ul. Kilińskiego 30;

- Referat Komunikacji Społecznej, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104);

- Centrum Organizacji Pozarządowych, Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Struga 1.

c)    -  drogą korespondencyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Moniuszki 5 (ważna jest data wpływu) –  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Społeczne”.

 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  1.  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (zakres merytoryczny)
  2. Kancelaria Prezydenta – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).