Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia.

 

 

 

Konsultacje społeczne w celu zebrania propozycji, uwag i wniosków do projektu dokumentu: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Radomia”.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i wniosków do projektudokumentu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych na terenie Gminy Miasta Radomia oraz gmin, które zawarły z Gminą Miasta Radomia porozumienia międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.


Konsultacje potrwają od 15 listopada do 06 grudnia 2018 r.


Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji, uwag i wniosków na adres: konsultacje@umradom.pl,

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

c) ustnie do protokołu w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Dział Przewozów Pasażerskich ul. Moniuszki 5, pok.8.

Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które mają wypełnioną część dotyczącą informacji o składającym.


Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl