Konsultacje Społeczne projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Radomia, dotyczących projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.

 

 

 

Podstawa prawna konsultacji:

Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami/ / i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia (ze zmianami) oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, zarządza się co następuje:

 

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 4 września 2018 r. do dnia 24 września 2018 r. 

21 września 2018 r. - Spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi rozmową oraz zgłoszeniem uwag i wniosków do „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (pok 114) Urzędu Miejskiego o godz. 16:30.

 

Uwagi i wnioski można składać:

-     elektronicznie (poprzez przesłanie uwag drogą e-mailową: konsultacje@umradom.pl oraz przez formularz na stronie http://44mpa.pl/radom

-     papierowo

-  Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

-  Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

-  Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

-   Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1