Konsultacje społeczne w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia

Konsultacje społeczne zakończone

SPRAWOZDANIE

 

Konsultacje społeczne trwały od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r. 

Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Radomia w ramach przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia. Założenia do Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia stanowią załącznik nr 1

 

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

a)      ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

 

Możliwość, sposób  i miejsce składania uwag i wniosków:

a) elektronicznie (poprzez formularz na stronie http://44mpa.pl/radom; papierowo (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia).

b) miejsca, w których można złożyć wypełniony formularz (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia):

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

- Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

c) w terminie od dnia 20 kwietnia 2018 r. do dnia 10 maja 2018 r.

d) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.

 

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 

a)      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),

b)      Kancelaria Prezydenta – Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).