Konsultacje Społeczne w celu zebrania opinii i uwag dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy G. Narutowicza na odcinku od ronda Kisielewskiego do ul. R. Traugutta w Radomiu”

 

 

Cel i przedmiot konsultacji:

 

celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta Radomia
w przedmiocie zmiany geometrii, przebudowy drogi powiatowej ulicy Narutowicza na odcinku od ronda Kisielewskiego do ul. R. Traugutta w Radomiu.

 

 Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia:

 

konsultacje potrwają od 12 października 2017r. do 26 października 2017r.
w tym spotkania z mieszkańcami:

a)     14 października od godz. 10:00 – 13:00 –  zbieg ul. Sedlaka i ul. Narutowicza
w Radomiu (namiot konsultacyjny).

b)    20 października od godz. 15:30 do godz. 18:30– zbieg ul. Narutowicza
i ul. Traugutta w Radomiu (namiot konsultacyjny).

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

 

konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

 

Ø  w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,

Ø  w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

- Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9;

- Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30;

-Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta w Radomiu (pok. 103)
  ul. Żeromskiego 53;

-Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1;

-podczas spotkań z mieszkańcami (namiot konsultacyjny) w dniach
  14 i 20 października 2017r..

Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach konsultacji:

 

wyniki przedmiotowej konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie do 60 dni od zakończenia konsultacji w:

 

a)  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

b)  na tablicy ogłoszeń Kancelarii Prezydenta, Referat Komunikacji Społecznej
      i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Radomiu,

c)  na stronie internetowej miasta Radomia.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.104, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl