Projekty Budżet Obywatelski zgłoszone w 2015 roku

Data zgłoszenia
2015-06-08
Opis

Cel programu

Celem Programujest identyfikacja dzieci dotkniętych lub zagrożonych wadami postawy, następstwem której może być podjęcie działań w kierunku korekty wady a w przypadku zmian chorobowych ukierunkowanie na podjęcie leczenia specjalistycznego.Chodzi tu o jak najwcześniejsze rozpoznanie występujących u dzieci wad postawy, skolioz i innych nieprawidłowości w narządzie ruchu, Program zakłada także edukację w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa polegającą na spotkaniach z rodzicami lub opiekunami dziecka w celu omówienia wyników badań, dalszego postępowania, a także przekazanie wiedzy  i umiejętności pozwalających uniknąć omawianych problemów. Nieodłącznym elementem ma być kształtowanie prawidłowych postaw u uczniów oraz wzmacnianie ich aktywności ruchowej. Adresaci dzieci wybrane losowo z klas 1-6 szkół podstawowych w liczbie 300 . Uzasadnienie Wśród problemów zdrowotnych występujących u dzieci i młodzieży szkolnej, zdiagnozowanych przez lekarzy, największy odsetek w stanowią zaburzenia statyki ciała. Występowanie wad postawy w wieku rozwojowym ocenia się w przybliżeniu na 50-60% populacji zależnie od regionu. Z reguły są to wadliwe postawy nawykowe, które w znacznym stopniu wpływają na zwiększenie w populacji grupy osób z wadami postawy. Przyczyny wad postawy są liczne. Poza przypadkami, w których ich podłożem są wady wrodzone lub określone schorzenia, wady postawy rozwijają się zwykle bez uchwytnej przyczyny. Dlatego wczesna diagnoza chroni dzieci przed operacjami kręgosłupa. 

Adresaci badań

Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz uczniów szkół

Lokalizacja
Radom
Uzasadnienie
Szacunkowy koszt: do 100 000 zł
 
Planowany termin realizacji: rok 2016