Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

 

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji mieszkańców dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2023”. 

 

Konsultacje potrwają od 14 maja do 4 czerwca 2016 roku w tym:
 
  • Dyskusja założeń Programu na sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju – ul. Moniuszki 9 w Radomiu
  • Debata publiczna z udziałem mieszkańców Radomia - 19.05.2016 godz. 16.30, Karuzela Smaku, ul. Grodzka 4 w Radomiu
  • Warsztaty z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi – 20.05.2016 godz. 16.30, Karuzela Smaku, ul. Grodzka 4 w Radomiu
  • Spacery konsultacyjne po Śródmieściu Radomia z udziałem przewodników PTTK i podmiotów, które złożyły propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do projektu programu będącego przedmiotem konsultacji

                - 14.05.2016 godz. 11:00  – ul. Żeromskiego 58 (zbiórka).

                - 21.05.2016 godz. 11:00  – Rynek 1 (zbiórka).  

  • 14 maja-4 czerwca 2016– wyłożenie do wglądu dokumentów będących przedmiotem konsultacji w czterech punktach stałych

 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie uwag na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie www.konsultacje.radom.pl,
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 3) ankiety konsultacyjnej dotyczącej Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 4)oraz formularza zgłaszania uwag do prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023 (załącznik nr 5)w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

                                         - Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

                                        - Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

                                        - Centrum Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

                                        - Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1.

 

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie jej podczas spotkań z mieszkańcami miasta Radomia oraz środowiskami branżowymi

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 
 

 

Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Radomiu

Kancelaria Prezydenta
ul. Żeromskiego 53 pok.192, 26-600 Radom
tel. 48 36 20 277
e-mail: konsultacje@umradom.pl
www.konsultacje.radom.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •