Aktualności

Od 3 kwietnia zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”.
24 mar 2023

Konsultacje społeczne trwać będą 31 dni, w okresie od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r.

Konsultacje mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji oraz uwag do projektu GPR i prognozy.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13.04.2023 r. o godz. 17 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15, a także do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Ankieta online dostępna będzie w terminie 03.04.2023 r. – 04.05.2023 r. na stronie www.konsultacje.radom.pl

Opinie, uwagi i propozycje do projektu dokumentu, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym, można składać od 03.04.2023 r. do dnia 04.05.2023 r.:

1) w formie pisemnej – W punktach konsultacyjnych:

  • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

2) ustnie do protokołu – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowym stanowisku ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104);

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres mailowy konsultacje@umradom.pl;

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032 wraz z mapą i Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą
od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r. w punktach konsultacyjnych oraz na stronach:

  • – www.konsultacje.radom.pl,
  • – bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne,
  • – www.radom.pl w zakładce Rewitalizacja – ożywiamy śródmieście;

Pełna treść obwieszczenia w sprawie konsultacji społecznych oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Konsultacje Społeczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

link do projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”

link do Prognozy oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”

Więcej informacji na stronie:

https://konsultacje.radom.pl/ https://konsultacje.radom.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczacych-projektu-dokumentu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-radomia-na-lata-2023-2032-oraz-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-gminnego-prog/