Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w sprawie aktualizacji zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), § 5 Uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Konsultacje społeczne trwały od 25.10.2023 r. do 8.11.2023 r. (14 dni)

Celem konsultacji jest dostosowanie zapisów Uchwały nr XCI/890/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia do opinii i oczekiwań mieszkańców Miasta Radomia.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  • ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
  • środowiskowy – uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy reprezentujący środowiska organizacji pozarządowych oraz branżowe.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • anonimowa ankieta
  • otwarte spotkanie konsultacyjne – w dniu 26.10.2023 r. o godz. 17.00, w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15 – spotkanie zostało potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl,
  • zbieranie pisemnych uwag i opinii od mieszkańców reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych oraz branżowe.

Anonimowe ankiety i pisemne uwagi i opinie należy złożyć:

  • w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
  • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
  • w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl