Konsultacji społeczne dotyczące wstępnej koncepcji projektu: „Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 23.02.2023 r. do 09.03.2023 r. (14 dni)

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom wstępnej koncepcji projektu „Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych”.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  1. Ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.
  2. Lokalny, dotyczący mieszkańców badanego obszaru.

4. Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu wstępnej koncepcji projektu pod nazwą: „Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługa komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych”. Dokument zostanie udostępniony w:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,

– Strona www.konsultacje.radom.pl,

– bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

b) zbieranie uwag poprzez wypełnienie ankiety, w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.