Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania parku Gołębiów II

Konsultacje społeczne dotyczące dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania parku Gołębiów II w Radomiu.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania parku Gołębiów II w Radomiu.

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 15.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r.

Zasięg ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie wypełnionej ankiety na adres: konsultacje@umradom.pl lub mpu@mpu.radom.pl

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej jednym z czterech stałych punktów obsługujących konsultacje:

 – Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

– Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,

– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,

Dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu:

· 21.10.2020 r. (środa) godz. 16:00-18:00 park Gołębiów w okolicy ul. Terenowej.

· 17.10.2020 r. (sobota) godz. 11:00-13:00 – przy wejściu do Parku Gołębiów od strony ul. Hallera.

Potwierdzenie organizacji punktów zostanie opublikowane w aktualnościach na stronie konsultacje.radom.pl .

Jednostki organizacyjne odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

– Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny).

– Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu (zakres merytoryczny)

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

b) na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

c) na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu przedstawi na 30 dni od daty publikacji sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych, listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, które zostaną uwzględnione przy realizacji zadania poddanego niniejszym konsultacjom.