Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Placu ks. kan. dr Zdzisława Domagały

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 08.09.2023 r. do 17.09.2023 r. (10dni)

Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań, opinii i uwag mieszkańców do opracowanych założeń projektowych w obszarze Placu ks. kan. dr Zdzisława Domagały.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  • – ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
  • – środowiskowy – uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy reprezentujący środowisko organizacji pozarządowych oraz branżowe.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) anonimowa ankieta

b) otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne – w dniu 09.09.2023 r. w godzinach: 10.00 -13.00 na Placu ks. kan. dr Zdzisława Domagały – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl

c) spotkanie konsultacyjne – w dniu 11.09.2023 r. o godz. 16.30, w Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl

d) zbieranie pisemnych uwag i opinii od mieszkańców reprezentujących środowisko organizacji pozarządowych oraz branżowe.

Anonimowe ankiety i pisemne uwagi i opinie należy złożyć:

  • w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:
  • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
  • -w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl