Konsultacje społeczne w celu zebrania uwag, opinii i propozycji mieszkańców dotyczących, projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. .U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia

Konsultacje społeczne trwały od dnia 01.12.2022 r. do 22.12.2022 r. (21 dni).

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia z perspektywą do 2026 roku. Dokument zostanie udostępniony w:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
  • Strona www.konsultacje.radom.pl,
  • bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

b) zbieranie uwag poprzez wypełnienie formularza, w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

c) dyżur konsultacyjny dla mieszkańców w dniach:

  • 07.12.2022 r. w godzinach 15:00 do 19:00, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15,
  • 20.12.2022 r. w godzinach 15:00 do 19:00, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104)