Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.

Konsultacje prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Konsultacje społeczne prowadzone były od 3 sierpnia 2020 r. do dnia 23 sierpnia 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka”.

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malenicka” przedstawia mapa.

Konsultacje mają charakter ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie na adres: konsultacje@umradom.pl, wypełnionej ankiety (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia) dostępnej na stronie www.konsultacje.radom.pl,

w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety (załącznik nr 2 do Zarządzenia), dostępnej w korytarzu przy wejściu Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30 i złożenie jej w znajdującej się tam urnie.

dopuszcza się organizację mobilnych punktów konsultacyjnych na terenie objętym granicami opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

– 12.08.2020 r. (środa) godz. 16: 00-18:00 przy PSP nr 20 przy ul. Malenickiej.

 – 22.08.2020 r. (sobota) godz. 10:00- 12:00 przy sklepie Biedronka ( ul. Słowackiego 255j).

Jednostki organizacyjne odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu (zakres merytoryczny),

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji:

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu przedstawi w terminie wynikającym z procedury formalno-prawnej dotyczącej sporządzanych opracowań planistycznych (art. 17 i 25 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, uwzględnionych przy realizacji zadania poddanego