Konsultacje społeczne w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Konsultacje Społeczne w  celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka – Północ”, „Jeżowa Wola – Wschód”, „Wólka Klwatecka”.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami / oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Konsultacje społeczne trwały od dnia 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r. 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

  • a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,
  • b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiet, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: 
  • Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
  • Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
  • Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1