Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia

Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia

Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), uchwały nr 687/2022 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia, artykułu 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 278/2016 w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane zarządza się co następuje:

Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców i środowisk branżowych w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od dnia 02.05.2022 r. do 30.11.2022 r.

I etap konsultacji – w formie ankiety potrwa od 2 do 31 maja 2022 r. i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Radomia. W tym terminie prosimy Państwa o składanie opinii i własnych sugestii w formie anonimowych ankiet.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

  • ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
  • środowiskowy – dotyczący organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, tym z branży reklamowej.

Formy przeprowadzenia konsultacji:
a)    anonimowa ankieta prowadzona w okresie od 02.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
b)    spotkanie z organizacjami pozarządowymi – w dniu 15.09.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl
c)    spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw z branży reklamowej – w dniu 29.09.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl.
d)    spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw – w dniu 06.10.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl.
e)    otwarte spotkanie konsultacyjne – w dniu 27.10.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom
f)    zbieranie propozycji mieszkańców poprzez wypełnienie formularza, (stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia):
– w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:
•    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
•    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
•    Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16.
– w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl