Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Konsultacje społeczne w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), Art. 6 ust. 3 i  5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zmianami);Uchwały nr LXXXI/758/2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu jego opracowania, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.


Konsultacje społeczne potrwają od dnia 27.09.2022 r. do 31.06.2023 r.


Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest rozpoznania oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie założeń dokumentu – Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+. Etapy konsultacji to:
I – rozpoznanie oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu – od 27.09.2022 r. do 05.10.2022 r.;
spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – w dniu 29.09.2022 r.  od godziny 17.30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.
II – przedstawienie opracowanych pakietów działań (kierunków działań), wypracowanie skutecznych pakietów działań w tym logiki zmian zachowań mobilnościowych – od 20.02.2023 r. do 1.03.2023 r.;
III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – 25.05.2023 r. do 28.06.2023 r..

    
Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:
a)    ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
b)    środowiskowy – dotyczący interesariuszy Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ (czyli osób będących m.in.: użytkownikami infrastruktury transportowej, przedstawicielami poszczególnych jst, przedstawicielami jednostek zależnych/podległych wydziałów poszczególnych jst, spółek samorządowych w tym osób odpowiedzialnych za transport i planowanie przestrzenne, przedstawicielami publicznego transportu zbiorowego i zarządców infrastruktury, przedstawicielami stowarzyszeń i aktywistów, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, rad sołectw, rad seniorów, rad młodzieży , lokalnych środowisk naukowych, przedstawicielami szkół, liceów, techników, szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia oraz szkół wyższych, przedstawicielami firm, pracodawców).

Formy przeprowadzenia konsultacji:
Etap I – rozpoznanie oczekiwań mieszkańców i interesariuszy w sprawie dokumentu:
a)    anonimowy formularz uwag dla mieszkańców który należy złożyć w okresie od 27.09.2022 r. do 05.10.2022 r., w formie:
•    elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl
•    papierowej w punktach stałych:
– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
– Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
– Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
b)    spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – w dniu 29.09.2022 r. od godziny 17.30 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.
c)    indywidualne spotkanie konsultacyjne z interesariuszami Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+– w okresie od 05.10.2022 r. do 25.11.2022 r..
Etap II – przedstawienie opracowanych pakietów działań (kierunków działań), wypracowanie skutecznych pakietów działań w tym logiki zmian zachowań mobilnościowych :
d)    anonimowy formularz uwag do opracowanych pakietów który należy złożyć w terminie od 20.02.2023 r. do 1.03.2023 r., czyli w ciągu 10 dni po wyłożeniu dokumentu, w formie:
•    elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl
•    papierowej w punktach stałych:
– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
– Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
– Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Dokument zostanie udostępniony w:
a.    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b.    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c.    Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
d.    Strona www.konsultacje.radom.pl
e.    bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne
Etap III – wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wraz z projektem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
e)    anonimowy formularz uwag do projektu dokumentu który należy złożyć w terminie 25.05.2023 r. do 28.06.2023 r., czyli 35 dni po wyłożeniu dokumentu, w formie:
•    elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl
•    papierowej w punktach stałych:
– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
– Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
– Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

Dokument zostanie udostępniony po opracowaniu w:
a.    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b.    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c.    Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.
d.    Strona www.konsultacje.radom.pl
e.    bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji:
a)    Wydział Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),
b)    Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).


Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
b)    na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,
c)    na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl.