Konsultacje społeczne w celu opracowania założeń oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 687/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia,

Konsultacje społeczne „Radomski Budżet Obywatelski jeszcze bardziej obywatelski”


Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań Mieszkańców Radomia co do procedur prowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego oraz zapisów uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.


Konsultacje społeczne trwały od dnia 14.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:
a)ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
b)środowiskowy – dotyczący przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek miejskich, aktywnych uczestników Radomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formy przeprowadzenia konsultacji:
a)    anonimowa ankieta prowadzona w okresie 23.08.2022 do 04.09.2022 r., którą należy złożyć w:

•    wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl,
•    wersji papierowej w trzech stałych punktach konsultacyjnych:
a.   Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b.   Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c.   Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16.

b)    spotkania z aktywnymi uczestnikami Radomskiego Budżetu Obywatelskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich – w terminie od 05.09.2022 r. do 23.09.2022 r. – zgłoszenia do udziału w spotkaniach należy złożyć na formularzu na adres: konsultacje@umradom.pl w terminie: do 29.08.2022 r. Terminarz spotkań zostanie opublikowany na stronie www.konsultacje.radom.pl.

c)    wyłożenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia – w okresie od 14.10.2022 r. do 31.10.2022 r. – dokument zastanie udostępniony:
a.    Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b.    Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c.    Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16,
d.    Strona www.konsultacje.radom.pl,
e.    bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

d)   zbieranie uwag poprzez wypełnienie formularza, (stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia) i złożenia go w terminie od 14.10.2022 r. do 31.10.2022 r. w:
•    wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl,
•    wersji papierowej w trzech stałych punktach konsultacyjnych:
a.   Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),
b.   Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
c.   Centrum Informacji Turystycznej, Rwańska 16.
•    podczas spotkań z mieszkańcami:
a.    w dniu 15.10.2022 r. w godzinach 12.00 – 14.00 – ul. Żeromskiego 53,
b.    w dniu 20.10.2022 r. w godzinach 17.00 – 19.00 – Rynek 15.