Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie granic, sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie granic, sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu.

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami), uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia (ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485)

Konsultacje społeczne trwały od dnia 03.01.2022 r. do 05.02.2022 r.

Raport z konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Radomia w przygotowaniu dokumentów dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Projekt uchwały, wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie www.konsultacje.radom.pl w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

a)      ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

b)    środowiskowy – dotyczący interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w tym w szczególności Zespołu roboczego ds. opracowania GPR dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 i Radnych Rady Miejskiej w Radomiu.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) spotkanie otwarte on-line z interesariuszami rewitalizacji:

– 26 stycznia godz. 16:00 – 17:30 (rejestracja na spotkanie w dniach od 3 do 21 stycznia w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel. 48 36 20 777, 48 36 20 161, mailowo pod adresem rewitalizacja@umradom.pl, osobiście w Biurze Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Osoby, które zarejestrują się na spotkanie w ww. terminie, otrzymają pocztą elektroniczną link do spotkania.

b) spotkanie online Zespołu roboczego ds. opracowania GPR dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 oraz Radnych Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 25 stycznia 2022r. od godziny 16:00 do godziny 17:30,

c) zbieranie do protokołu uwag ustnych:

·      osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,

·     osobiście lub telefonicznie w Biurze Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7, tel. 48 36 20-161 lub 48 36 20-777 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

d) wypełnienia formularza, podpisanie i złożenie w terminie od 3.01.2022 r. do 1.02.2022 r.:

·         drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@umradom.pl,

·         drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd Miejski w Radomiu, ul. Rynek 1, 26-600 Radom,

·       osobiście do Biura Rewitalizacji ul. Rynek 1 lub Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

·         osobiście w czterech punktach obsługujących konsultacje społeczne:

a.      Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1 (pokój 103),

b.      Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),

c.       Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

d.      Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15

e)  anonimowej ankiety online (Ankieta aktywna od 3.01.2022 r.)