Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie granic, sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie granic, sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomiu.

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami), uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia (ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. 2021 poz. 485)

Konsultacje społeczne trwały od dnia 03.01.2022 r. do 05.02.2022 r.

Raport z konsultacji

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Radomia w przygotowaniu dokumentów dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.

Projekt uchwały, wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie www.konsultacje.radom.pl w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

 1. a)      ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,
 2. b)    środowiskowy – dotyczący interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w tym w szczególności Zespołu roboczego ds. opracowania GPR dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 i Radnych Rady Miejskiej w Radomiu.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

 1. a)       1) spotkanie otwarte on-line z interesariuszami rewitalizacji:

– 26 stycznia godz. 16:00 – 17:30 (rejestracja na spotkanie w dniach od 3 do 21 stycznia w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel. 48 36 20 777, 48 36 20 161, mailowo pod adresem rewitalizacja@umradom.pl, osobiście w Biurze Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. Osoby, które zarejestrują się na spotkanie w ww. terminie, otrzymają pocztą elektroniczną link do spotkania.

 • b)     2) spotkanie online Zespołu roboczego ds. opracowania GPR dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 oraz Radnych Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 25 stycznia 2022r. od godziny 16:00 do godziny 17:30,
 • c)      3) zbieranie do protokołu uwag ustnych:
  • ·      osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, pokój nr 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
  • ·     osobiście lub telefonicznie w Biurze Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7, tel. 48 36 20-161 lub 48 36 20-777 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
 • d)     4) wypełnienia formularza, podpisanie i złożenie w terminie od 3.01.2022 r. do 1.02.2022 r.:
 • ·         drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@umradom.pl,
 • ·         drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd Miejski w Radomiu, ul. Rynek 1, 26-600 Radom,
 • ·       osobiście do Biura Rewitalizacji ul. Rynek 1 lub Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • ·         osobiście w czterech punktach obsługujących konsultacje społeczne:
  • a.      Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1 (pokój 103),
  • b.      Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),
  • c.       Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • d.      Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15
 • e)     5) anonimowej ankiety online (Ankieta aktywna od 3.01.2022 r.)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 •  )    Biuro Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres merytoryczny),
 • b)  Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Urzędu Miejskiego w Radomiu (zakres organizacyjny).

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone w terminie do 60 dni od zakończenia konsultacji:

 1. a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
 2. b)     na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,
 3. c)      na stronie internetowej miasta Radomia – www.konsultacje.radom.pl,

Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Radomiu przedstawi w terminie do 30 dni od daty publikacji sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych listę uwag zgłoszonych przez mieszkańców, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu projektu Uchwały.