Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu rozpoznania oczekiwań mieszkańców dotyczących modernizacji budynku „Łaźni”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 21.02.2024 r. do 27.03.2024 r. (35 dni)

Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców co do przedsięwzięcia „Modernizacja i prace remontowe budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

● ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

● lokalny – dotyczący mieszkańców obszaru rewitalizacji

● środowiskowy – dotyczący organizacji współpracujących z Łaźnią

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) anonimowa ankieta

b) spotkania z mieszkańcami w dniach:

  • – 26.02.2024 r. godzinach od 17.00 do 19.30,
  • – 01.03.2024 r. godzinach od 17.00 do 19.30,
  • – 07.03.2024 r. godzinach od 17.00 do 19.30,

Spotkanie odbędą się w siedzibie Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, ul. Stefana Żeromskiego 56. Poszczególne terminy zostaną potwierdzone na stronie www.konsultacje.radom.pl.

c) zbieranie uwag i wniosków mieszkańców na formularzu

Anonimowe ankiety i formularze należało złożyć:

W wersji papierowej w punktach konsultacyjnych:

● Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19),Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

● Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

W wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl