Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wierzbicka ”

Konsultacje zakończone.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do przygotowania projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wierzbicka” w granicach przedstawionych na załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje społeczne potrwają od dnia  7 maja 2018 r. do dnia  21 maja 2018 r. 

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

– Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

·   12.05.2018 r. –  skrzyżowanie ul. Wierzbicka/Toruńska,  okolice przystanku autobusowego, godz. 12:00-14:00

·    17.05.2018 r. – ul. Starowiejska okolice Lidla, godz. 16:00-18:00