Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew”

Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców miasta Radomia do przygotowania projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Dolina rzeki Mlecznej – Malczew”

Konsultacje społeczne potrwają od dnia  5 grudnia 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. 

Obszar objęty planem

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,

– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,

– Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

  • 06.12.2017 r. – pętla autobusowa na os. Prędocinek, godz. 15:00 – 17:00
  • 09.12.2017 r. – skrzyżowanie ul. Wierzbickiej i Czarnoleskiej, godz. 10:00-12:00
  • 16.12.2017 r. – ul. Młodzianowska w pobliżu ul. Godowskiej, godz. 10:00-12:00