Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021, poz. 485 ze zmianami), Dział III rozdział 1 i 3 ustawy z dnia 3.10. 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zmianami), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 03.04.2023 r. do 04.05.2023 r. (31 dni).

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z rewitalizacją Miasta Radomia poprzez zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032”.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

 • – ogólnomiejski,
 • – lokalny, dotyczący mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • – środowiskowy, dotyczący interesariuszy rewitalizacji.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty zostaną udostępnione:

 • – w Biurze Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
 • – w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
 • – w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
 • – na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl,
 • – na stronie internetowej bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne,
 • na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce Rewitalizacja – ożywiamy Śródmieście.

b) zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez:

– wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

 • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
 • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
 • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

– Wypełnienie ankiety online, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia w wersji elektronicznej na stronie konsultacje@umradom.pl.

– Ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104).

c) Otwarte spotkanie informacyjne w dniu 13.04.2023 r. o godzinie 17.00 w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.