Konsultacje społeczne dotyczące wstępnej koncepcji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 5337W – ul. Idalińskiej na odcinku od ul. Grzebieniowej do ul. Słowackiego wraz z infrastrukturą techniczną

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu poznania zdania i opinii mieszkańców dotyczącego proponowanego rozwiązania komunikacyjnego dla projektowanej inwestycji.

Prowadzone podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje trwały od 23.02.2023 r. do 09.03.2023 r.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

a) ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

b) lokalny, dotyczący mieszkańców badanego obszaru.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu wstępnej koncepcji projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5337W – ul. Idalińskiej na odcinku od ul. Grzebieniowej do ul. Słowackiego wraz z infrastrukturą techniczna”. Dokument zostanie udostępniony w:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,

– Strona www.konsultacje.radom.pl,

– bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

b) zbieranie uwag poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

– Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

– Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

c) podczas punktu konsultacyjnego:

– w dniu 04.03.2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00 przy skrzyżowaniu ul. Idalińskiej z ul. I. Gałczyńskiego.