Konsultacje społeczne dotyczące współpracy radomskich organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Radomia

Konsultacje społeczne dotyczące współpracy radomskich organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Radomia.

Prowadzone na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami); Uchwały Nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia, dotyczących współpracy radomskich organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Radomia.
 


Konsultacje społeczne trwały od dnia 16 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Brać udział w konsultacjach można:

– w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie wypełnionego formularza na adres: cop@umradom.pl, w terminie 16 marca 2021 r. – 10 maja 2021 r.

– w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, przekazanie w terminie 16 marca 2021 r. – 10 maja 2021 r. w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:

* Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,

* Biuro Obsługi Mieszkańca pok. nr 19 lub wrzucenie do urny w holu przy wejściu do Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 30,

* Referat Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,

* Referat Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej, ul. Struga 1,

Dopuszcza się organizację spotkań z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miasta Radomia. Informacja o spotkaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej radomskich konsultacji społecznych www.konsultacje.radom.pl oraz na stronie www.radom.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, (zakres merytoryczny i organizacyjny).

Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zostanie zamieszczone:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,

– na tablicy ogłoszeń Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,

– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.konsultacje.radom.pl