Konsultacje Społeczne dotyczące przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra –Północ”.

Konsultacje Społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra –Północ”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), uchwały nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ” oraz uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, zarządza się co następuje:

Konsultacje społeczne potrwają od dnia 07.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r.

spotkania z mieszkańcami:

* 08.06.2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 – przy Parafii rzymskokatolickiej Macierzyństwa NMP, róg ulic: Generała Franciszka Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu;

* 12.06.2019 r. w godz. 16.00 – 18:00 – przy przystanku autobusowym róg ulic: Przytyckiej i Kieleckiej w Radomiu.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji na adres: konsultacje@umradom.pl,
b) w formie papierowej poprzez wypełnienie ankiety, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje:
– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
– Referat Komunikacji Społecznej (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

oraz podczas spotkań z mieszkańcami:

1. 08.06.2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 – przy Parafii rzymskokatolickiej Macierzyństwa NMP, róg ulic: Generała Franciszka Kleeberga i Goszczewickiej w Radomiu;

2. 12.06.2019 r. w godz. 16.00 – 18:00 – przy przystanku autobusowym róg ulic: Przytyckiej i Kieleckiej w Radomiu.