Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021, poz. 485 ze zmianami), uchwały nr LXXVI/687/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.

Konsultacje społeczne trwały od 29.06.2023 r. do 28.07.2023 r.

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących projektu uchwały związanego z określeniem zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

– ogólnomiejski,
– lokalny, dotyczący mieszkańców obszaru rewitalizacji,
– środowiskowy, dotyczący interesariuszy rewitalizacji.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Radomia. Dokumenty zostaną udostępnione :

  • – w Biurze Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • – w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15,
  • – na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl,
  • – na stronie internetowej bip.radom.pl w zakładce Konsultacje Społeczne,
  • na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce Rewitalizacja – ożywiamy Śródmieście.

b) zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez:

– wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia w wersji elektronicznej i przesłanie go na adres konsultacje@umradom.pl, bądź w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

  • – Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

– Wypełnienie ankiety online, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia w wersji elektronicznej na stronie konsultacje@umradom.pl.

– Ustnie do protokołu w punkcie konsultacyjnym – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

c) Otwarte spotkanie informacyjne w dniu 05.07.2023 r. o godzinie 17.00 w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.