Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030”.

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030.

Raport z konsultacji społecznych

Prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami), uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia (ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 i 5, art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr LXV/592/2021 w sprawie zmiany uchwały nr LI/449/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu „Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 25.01.2022 r. do 28.02.2022 r. (35 dni)

Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:

a) ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia,

b) środowiskowy – dotyczący interesariuszy strategii gminy.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) spotkanie otwarte –

w dniu 02.02.2022 r. godz. 16.30, w Kamienicy Deskurów, Rynek 15 – spotkanie zostanie potwierdzone na stronie www.konsultcje.radom.pl

b) spotkanie online

– w dniach: 28.01.2022 r. i 07.02.2022 r. godz. 16.30, – zgłoszenia do udziału w spotkaniach należy przesłać na adres: projekty@umradom.pl w terminach: do 27.01.2022 na spotkanie w dniu 28.01.2022 r. oraz do 04.02.2022 r. na spotkanie w dniu 07.02.2022 r.

c) konsultacje korespondencyjne z przedsiębiorcami i partnerami gospodarczymi.

d) dyżury konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Radomia, w dniu 03.02.2022 w godz. 10.00 – 16.00 w Kamienicy Deskurów, Rynek 15.

e) zbieranie uwag poprzez wypełnienie formularza, w wersji papierowej i pozostawienie w punktach konsultacyjnych:

• Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pokój nr 19),

• Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),

• Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.

f) wypełnienia formularza  w wersji elektronicznej (formularz on-line i mailowo na adres:

projekty@umradom.pl )

g) Przekazanie dokumentów do konsultacji przedstawicielom sąsiednich gmin i ich związków oraz innym instytucjom publicznym, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podmiotom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie.