Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); Uchwały nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Konsultacje trwały od dnia 12.10.2023 r. do dnia 26.10.2023 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia, w sprawie projektu

Zasięg środowiskowy- uczestniczyć w nich mogą przedstawiciele organizacji i innych podmiotów pozarządowych określonych w art. 3 ust. 3 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia na adres: cop@umradom.pl

b) w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w dwóch stałych punktach obsługujących konsultacje:

  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Radom, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103)
  • Centrum Organizacji Pozarządowych, Radom, ul. Rynek 15.