Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); Uchwały nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 

Konsultacje społeczne trwały od dnia 26.10.2020 r. do dnia 09.11.2020 r.

Celem konsultacji było zebranie opinii przedstawicieli organizacji i innych podmiotów pozarządowych, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia, w sprawie projektu

Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Zasięg środowiskowy- uczestniczyć w nich mogą przedstawiciele organizacji i innych podmiotów pozarządowych określonych w art. 3 ust. 3 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Radomia.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie wypełnionego formularza na adres: konsultacje@umradom.pl

b) w formie papierowej poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.

Opinie do projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok w formie pisemnej, z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii należy zgłaszać do dnia 09.11.2020 r.