Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 20.10.2020 r. do dnia 10.11.2020 r.

Prowadzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwały nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków mieszkańców Radomia dotyczących projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Radomia”.

Projekt dokumentu dostępny jest również:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

– w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje społeczne:

  • ·         Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1
  • ·         Biuro Obsługi Mieszkańca pok. 19 Urzędu Miejskiego 
  • ·         Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53
  • ·         Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

Zasięg ogólnomiejski – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Radomia.

Sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

– elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia) drogą e-mailową: konsultacje@umradom.pl,

– w formie papierowej (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia); miejsca, w których można złożyć wypełniony formularz:

– Biuro Rady Miejskiej ul. Rynek 1 – po zgłoszeniu Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu do budynku

– Biuro Obsługi Mieszkańca – złożenie wypełnionego formularza w urnie przy wejściu do Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30,

– Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53, – po zgłoszeniu Strażnikowi Miejskiemu przy wejściu do budynku

 – Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

– ustnie do protokołu (osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 19 Urzędu Miejskiego w Radomiu, w godz. 7: 30-15: 30 po umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę tel. 36 20 672).

– podczas spotkania z mieszkańcami 04.11.2020 r. Urząd Miejski w Radomiu (sala 114)

 – w terminie od dnia 20.10.2020 r. do 10.11.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Radomia.